loader

Chính sách bảo mật facebook shop là những điều khoản để cung cấp Sản phẩm của Facebook và Facebook Shop. Chúng tôi phải xử lý các thông tin về bạn. Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể tìm […]

Chính sách của facebook shop là một số quy định dành cho các doanh nghiệp khi sử dụng. Chính sách của facebook shop trình bày về những vấn đề liên quan sau: Cung cấp sản phẩm dịch vụ. Quy định về đặt tên hàng hóa. Quy định về sử dụng nội dung hình ảnh. Chính […]